line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ                 English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  18/10/2017 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4000 4500
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1200 1200
Sona / ಸೋನ (*) 1800 2800
Red / ಕೆಂಪು (*) 2000 2500
White / ಬಿಳಿ (*) 1575 4611
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3800 3800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1730 3200
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2800 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 900 1300
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 1675 2800
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1100 2800
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1633 1680
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1850 2670
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1639 1639
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1071 1181
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1650 2550
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1650 2000
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1500 2400
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1960 2800
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1800 2196
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1600 2189
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 2200 2930
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3500 5200
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1800 6450
IR 50 / ಐ.ಆರ್.50 (*) 1780 3200
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2500 2950
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 2400 4500
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2300 45550
Rice Floor / ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು (*) 2500 3000
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2850 3250
Sona / ಸೋನ (*) 3600 5400
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2600 2850
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1400 2600
Dappa / ದಪ್ಪ (*) 1926 2062
Hansa / ಹಂಸ (*) 2300 2450
Other / ಇತರೆ (*) 2000 4000
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 850 1600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 815 1714
Yellow / ಹಳದಿ (*) 739 1356
Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*) 2439 3738
Other / ಇತರೆ (*) 1200 1200
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 718 3100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1020 1713
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 925 1639
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 700 1902
Other / ಇತರೆ (*) 1150 1150
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 666 2100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 1250
Other / ಇತರೆ (*) 1350 1350
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1431 3400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1700 3000
Red / ಕೆಂಪು (*) 3100 3200
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2100 2300
Other / ಇತರೆ (*) 2600 2600
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1081 1800
Other / ಇತರೆ (*) 1475 2400
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2406 2406
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 955 1126
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Red / ಕೆಂಪು (*) 36000 39500
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 8699 10705
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 12009 18489
Api / ಅಪಿ (*) 38119 40309
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 12519 22619
Coca / ಕೋಕ (*) 5199 18500
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 15602 40599
Saraku / ಸರಕು (*) 32118 49700
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 12010 22040
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 25099 32609
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 12509 17069
Rashi / ರಾಶಿ (*) 24099 40939
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 4069 10699
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 13000 39299
EDI / ಈಡಿ (*) 24125 39469
Kole / ಕೋಲೆ (*) 8080 13869
Raw / ರಾ (*) 3500 3800
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 19000 26500
Chali / ಚಾಲಿ (*) 18019 21969
ARECANUT-HUSK / ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 1500 1800
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 18109 22409
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 15546 23900
Other / ಇತರೆ (*) 18705 39782
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 4500
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 14000 15000
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 6000 15000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 3800 3850
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 1000 4380
BANNI / ಬನಿ (*) 3440 5019
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 3000 4200
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2209 5970
Cotton-64 / ಕಾಟನ್ -64 (*) 4940 5030
(*) 970 5139
(*) 2589 5169
Other / ಇತರೆ (*) 4200 4200
Lint / ಅರಳೆ
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 9800 9800
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 8419 8551
Others / ಇತರೆ (*) 10000 10000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 5500 5500
Antawala / ಅಂಟವಾಳ
Antawala / ಅಂಟುವಾಳ (*) 1500 1500
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 5500 13500
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7000 8000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2600 3400
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 3800
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 2400
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 5800
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 800 3000
Other / ಇತರೆ (*) 1700 2000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 2400
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 1000 2000
White / ಬಿಳಿ (*) 2000 2500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1000 2000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 1400
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1200
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 600 5000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 600 1400
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*) 500 1000
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 5000 7000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 6900 50000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 8400 48200
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 8900 30000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 6400 29160
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 6000 60000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 1800 10000
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 6000 18000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 2000 10000
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 4800 10500
She Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
She Goat / ಆಡು (*) 2200 5800
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 1800 5369
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 1893 2958
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 1509 5463
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1009 5390
Natte / ನಾಟಿ (*) 2290 8500
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1700 3891
Other / ಇತರೆ (*) 1818 5110
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Red / ಕೆಂಪು (*) 3509 5429
White / ಬಿಳಿ (*) 4850 5951
Black / ಕಪ್ಪು (*) 3509 8100
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3679 5500
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 1500 4200
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1200 3766
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2370 2850
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 3999
Other / ಇತರೆ (*) 2900 2908
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2600 3450
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 3509 6389
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 4000 4200
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 2000 2500
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 2500 3000
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 1060 13500
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 10750 11211
Ball / ಬಾಲ್ (*) 6500 12635
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 4800 11000
Other / ಇತರೆ (*) 3400 10700
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8000 10000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 3070 5427
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 6500 20000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 8000 29000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6900 16000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 6000 24333
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 18810
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6000 16500
Other / ಇತರೆ (*) 7000 10000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3500 5174
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 3200 5300
Unde / ಉಂಡೆ (*) 2980 3250
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 2400
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3900 4150
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3300 4300
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2900 4300
Other / ಇತರೆ (*) 3200 5000
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 5000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 900 1800
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 1401 7100
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3170 7500
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 2209 7300
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 2589 6700
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 1351 3951
Arhar / ಅರ್ಹರ
Tur (Whole) Arhar / ತುರ್ (ವೋಲ್) ಅರ್ ಹರ್ (*) 2017 2808
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 2350 3400
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 5517 8900
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3500 5200
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 5800 6000
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 3870 8000
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 5300 7500
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 6201 8000
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 6000 10000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 6200 7000
Avaredal / ಅವರೆಬೇಳೆ
Avare Dal / ಅವರೆಬೇಳೆ (*) 8500 9400
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2076 5939
White / ಬಿಳಿ (*) 3469 3852
Red / ಕೆಂಪು (*) 2800 3875
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2109 5800
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 4800 5000
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 1500 4500
Other / ಇತರೆ (*) 2500 6000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 7000 8500
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 10000 12017
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 30000 50000
Other / ಇತರೆ (*) 28000 68799
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric / ಅರಿಶಿಣ (*) 3300 7671
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 7560 9100
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8000 12000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Common / ಕಾಮನ್ (*) 4022 4022
Other / ಇತರೆ (*) 2609 2609
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 4100 6100
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 3570 12000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 10100 17000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2500 14900
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 7900 9500
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1500 11600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2800 6000
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 509 6500
Other / ಇತರೆ (*) 11500 17000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
White / ಬಿಳಿ (*) 250 2030
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 200 1960
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 200 2200
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 300 2200
Puna / ಪೂನ (*) 1000 2900
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 600 2350
Other / ಇತರೆ (*) 800 2400
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 700 700
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 300 1700
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 700 2300
Other / ಇತರೆ (*) 900 1100
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 4200
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 30 2600
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 1600 1800
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 1000 3200
Other / ಇತರೆ (*) 1200 1333
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4811 11000
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 450 4135
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1500 3200
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 1000 1400
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 600 1000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 500 3500
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1500 3600
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1400 1800
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1300 4000
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1000 6000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 900 4670
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 160 1200
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1400 3600
Others / ಇತರೆ (*) 2500 4500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 600 4000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 800 3000
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 1200 2000
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 1019 4000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 800 1000
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 200 2100
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1400 3200
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 700 3500
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 1200 2400
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 3000 5000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 2800 3600
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3000 3600
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1800 4600
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 2000 4000
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 160 900
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 8000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 800 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 1011 5000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 2200 4000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 300 3200
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 1800 2500
Maragenasu / ಮರಗೆಣಸು
Maragenasu / ಮರಗೆಣಸು (*) 1111 1111
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 4079270
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor