ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕನಕಪುರ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚಿಂತಾಮಣಿ , ಭದ್ರಾವತಿ ಕೃ.ಉ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ